Contact Us

Somaiya Vidyavihar University

Somaiya Vidyavihar University, Vidyavihar, Mumbai-400077

KitabKhana

45, Ground Floor, Flora Fountain Somaiya Bhavan, 47, Mahatma Gandhi Road, Fort, Mumbai, Maharashtra 400001

MUMBAI STORYTELLERS SOCIETY

mumbaistorytellerssociety@gmail.com